§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób korzystania z usług poligraficznych, oferowanych przez firmę Krispaul, zwanej dalej Drukarnią, oraz zakres odpowiedzialności Zamawiającego i Drukarni.
 2. Stroną zawierającą umowę z Drukarnią jest firma lub osoba prywatna, zlecająca wykonanie usługi poligraficznej, zwana dalej Zamawiającym.
 3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w plikach z projektami dostarczonymi przez Zamawiającego, na podstawie których Drukarnia wykonuje wydruk.

§2 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Drukarnię pisemnego zamówienia/oświadczenia woli od Zamawiającego (np. drogą elektroniczną). W tym momencie powstaje również zobowiązanie finansowe Zamawiającego wobec Drukarni z tytułu realizacji zamówienia.
 2. W trakcie składania zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu, Zamawiający przesyła projekt w taki sposób i w postaci takich plików, jak to określa ustalona pomiędzy stronami Specyfikacja.
 3. Drukarnia ma prawo do potwierdzenia przyjęcia lub odmowy przyjęcia zamówienia po otrzymaniu pliku z projektem od Zamawiającego z dowolnej przyczyny.
 4. W przypadku niezgodności projektu Zamawiającego z określonymi w Specyfikacji parametrami technicznymi, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w wiadomości przesłanej przez e-mail, co nastąpi po weryfikacji plików przez dział DTP Drukarni. Jeśli poprawa plików jest możliwa przez Drukarnię (do oceny Drukarni), w w/w wiadomości zostanie również przesłana informacja o możliwości skorzystania z tej usługi odpłatnie. Wysokość stawek za wszystkie prace przygotowawcze będzie również podana w w/w emailu.
 5. Wszelkie ustalenia handlowe i techniczne wymagają dla swej ważności drogi pisemnej, za którą uważa się również korespondencję mailową.

§3. Realizacja zamówień. Terminy realizacji.

 1. W przypadku żądania przez Zamawiającego przerwania realizacji zamówienia na dowolnym etapie produkcji, Zamawiający pokrywa wszelkie koszty Drukarni związane z realizacją zamówienia do momentu przerwania realizacji, w tym koszty płyt, pracy grafika, pracy maszyn i wykorzystanych surowców, jak również przestoju maszyn w oczekiwaniu na decyzję Zamawiającego, nie wyższe jednak niż 100% wartości zamówienia.
 2. Czas realizacji zlecenia, jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym i płynie od dnia dostarczenia przez Zamawiającego prawidłowo przygotowanych plików oraz potwierdzenia przez Drukarnię ich przyjęcia i akceptacji, do dnia przekazania towaru przez Drukarnię. Za ewentualne opóźnienia spowodowane siłą wyższą lub innymi trudno przewidywalnymi czynnikami Drukarnia nie odpowiada.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający wymaga wydruku zgodnego z posiadanym wzorcem kolorystycznym, zobowiązany jest on dostarczyć go do Drukarni nie później, niż przed rozpoczęciem procesu realizacji zlecenia. Jednocześnie w chwili złożenia zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest taką informację zamieścić w uwagach do zlecenia.
  W przypadku wymogu druku zgodnie ze wzorcem, bieg terminu realizacji zostaje zatrzymany do czasu otrzymania przez Drukarnię właściwego wzorca.
 4. W przypadku dodruku prac, które były wcześniej realizowane poprzez Drukarnię, ze względów technologicznych (różne partie materiałów), Drukarnia nie gwarantuje 100% powtarzalności kolorystycznej. Wymagane jest w tym przypadku dostarczenie przez Zamawiającego wzorca poprzedniej pracy. W przypadku braku dostarczenia wzorca, ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowaną wcześniej, a pracą bieżącą, nie może być powodem do reklamacji ze względu na kolorystykę.

§4. Płatności

 1. W chwili wysłania przez Zamawiającego zamówienia powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.
 2. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem (decyzja należy do Zamawiającego).

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.
 2. Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych produktów mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich odbioru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji drukarni pozostaje cała dostarczona partia. Reklamowana partia musi zostać zwrócona w całości przed upływem 14 dni od daty odbioru.
 4. Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych na potrzeby realizacji umowy
  z Drukarnią jest Paweł Pułkotycki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRISPAUL Pułkotycki Paweł z siedzibą w Pruszczu Gdański, ul. Kochanowskiego 11.
 1. Z Administratorem można się skontaktować:

– wysyłając e-mail na adres krispaul@krispaul.pl

– dzwoniąc pod numer telefonu +48 58 341 82 68 lub +48 602 195 508

– wysyłając korespondencję pocztą tradycyjną na adres siedziby

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy dotyczącej świadczenia usługi przez Drukarnię będą przetwarzane w celu wykonania tejże umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) z niej wynikających oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej z Drukarnią lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących przedmiotowej Umowy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników i/lub współpracowników.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie warunkuje możliwość zawarcia umowy z Drukarnią.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych, Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, Zamawiający ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Contact

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia wszelkich informacji dotyczących naszej oferty

Fachowa pomoc i doradztwo

Nasze studio graficzne oferuje fachową pomoc i doradztwo w zakresie projektowania graficznego materiałów informacyjnych i reklamowych.

Elastyczne terminy

Jesteśmy elastyczni, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
Możemy zapewnić krótkie terminy realizacji, a zlecenia przyjmujemy natychmiast. Podejmiemy się zrealizowania nawet bardzo nietypowych zleceń.

Indywidualne Wyceny

Zapraszamy do składania wszelkiego rodzaju indywidualnych zapytań o wyceny druku offsetowego i cyfrowego ulotek, wizytówek, plakatów, folderów, katalogów, teczek, zaproszeń, dyplomów, notesów … oraz innych materiałów z naszej oferty.

Tel.: +48 58 341 82 68
Tel.kom: +48 602 195 508

Gdańsk 80-298
ul.Budowlanych 15C

Contact